Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-11 11:10:41 VII kadencja (2014 - 2018) / P R O T O K Ó Ł Nr XXXV z sesji Rady Gminy Siekierczyn odbytej 24 października 2017 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 11:09:13 VII kadencja (2014 - 2018) / P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV z sesji Rady Gminy Siekierczyn odbytej 26 września 2017 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 11:04:08 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/222/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 11:01:27 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/221/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 11:00:02 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/220/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r. Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 10:58:39 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/219/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 10:55:52 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/218/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanych Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 10:54:01 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/217/17 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu
2017-12-11 10:51:27 VII kadencja (2014 - 2018) / UCHWAŁA NR XXXVI/216/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn Tomasz Hajdel Publikacja artykułu