Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

2018-08-24 11:36:23
UCHWAŁA NR XXXIX/239/18 RADY GMINY SIEKIERCZYN w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-24 11:39:57
UCHWAŁA NR XXXIX/240/18 RADY GMINY SIEKIERCZYN w sprawie podziału Gminy Siekierczyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-24 11:41:04
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-24 11:43:10
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-24 11:48:58
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-24 11:52:59
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siekierczyn o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

2018-08-24 12:15:03
Komunikat Wójta Gminy Siekierczyn o ilości tablic informacyjnych

2018-08-24 12:16:30
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-28 15:08:21
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-28 15:09:49