Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVI/222/17 w sprawie zmiany Statutu Gminy Siekierczyn

2017-12-11 11:04:08
UCHWAŁA NR XXXVI/221/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

2017-12-11 11:01:27
UCHWAŁA NR XXXVI/220/17 w sprawie zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 r.

2017-12-11 11:00:02
UCHWAŁA NR XXXVI/219/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siekierczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

2017-12-11 10:58:39
UCHWAŁA NR XXXVI/218/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanych

2017-12-11 10:55:52
UCHWAŁA NR XXXVI/217/17 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siekierczyn

2017-12-11 10:54:01
UCHWAŁA NR XXXVI/216/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 6 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Zaręba, w gminie Siekierczyn

2017-12-11 10:51:27
UCHWAŁA NR XXXV/215/17 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”

2017-11-06 10:03:40
UCHWAŁA NR XXXV/214/17 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Siekierczyn na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2017-11-06 10:02:29
UCHWAŁA NR XXXV/213/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

2017-11-06 09:59:58