XXXIV sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 26 września 2017 r. o godz. 16:00 (wtorek)

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Siekierczynie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy SiekierczynPorządek obrad:

1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Siekierczyn.
3. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 roku.
4. Wykonanie budżetu gminy Siekierczyn w pierwszym półroczu roku 2017.
5. Procedura uchwalenia budżetu gminy Siekierczyn na rok 2018.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Siekierczyn na rok 2017 - druk nr 204,
2) zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 – druk nr 205,
3) przekształcenia zespołów szkół w szkoły podstawowe w gminie Siekierczyn – druk nr 206.
4) zmiany uchwały nr XXXII/197/17 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 wyodrębnionych obszarów położonych w obrębie Siekierczyn w gminie Siekierczyn – druk nr 207.
7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
8. Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami.
9. Informacja o pracy Rady Powiatu Lubańskiego między sesjami.
10. Wnioski, oświadczenia, komunikaty i wolne głosy.
11. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEKIERCZYN
(-) ANDRZEJ KUŹNIAR


 

Liczba odwiedzin : 171
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Laur
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Laur
Czas wytworzenia: 2017-09-18 09:04:12
Czas publikacji: 2017-09-18 09:22:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak