XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 marca 2017 r.o godz.1600 (wtorek)

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siekierczyn

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Siekierczyn

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie, przywitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Siekierczyn.
 3. Stan bezpieczeństwa publicznego w Gminie Siekierczyn.
 4. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie.
 5. Analiza funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Siekierczyn.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - druk nr 172;
  2. zmian budżetu gminy Siekierczyn na 2017 rok – druk nr 173;
  3. zmiany uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 - druk nr 174,
  4. przystąpienia Gminy Siekierczyn do partnerstwa na rzecz realizacji projektu w ramach działania 2.1 E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – druk nr 175.
 7. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 8. Informacja Wójta Gminy Siekierczyn o pracy między sesjami.
 9. Informacja o pracy Rady Powiatu Lubańskiego między sesjami.
 10. Wnioski, oświadczenia, komunikaty i wolne głosy.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SIEKIERCZYN

(-) ANDRZEJ KUŹNIAR

 

Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Rozińska
Czas wytworzenia: 2017-03-21 10:45:25
Czas publikacji: 2017-03-21 10:45:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak