I N F O R M A C J A o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę obiektu gastronomiczno - handlowego znajdującego się na Terenie Rekreacyjno - Wypoczynkowym w Siekierczynie 

 

 

I N F O R M A C J A
o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę obiektu gastronomiczno - handlowego znajdującego się na Terenie Rekreacyjno - Wypoczynkowym w Siekierczynie.

Informuję, że ogłoszenie o przetargu z dnia 15.04.2016 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn i na terenie Gminy Siekierczyn oraz opublikowanie na stronie internetowej gminy Siekierczyn i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotem przetargu było oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat obiektu gastronomiczno - handlowego o powierzchni 70 m2 znajdującego się na Terenie Rekreacyjno - Wypoczynkowym w Siekierczynie, położonego na działce geodezyjnej nr 842 o ogólnej powierzchni 1,67 ha stanowiącej własność Gminy Siekierczyn, objętej księgą wieczystą JG1L/ 00031539/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. z powodu braku wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Edward Cwynar

 

Liczba odwiedzin : 458
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Hajdel
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Budnicka
Czas wytworzenia: 2016-05-17 10:23:04
Czas publikacji: 2016-05-17 10:23:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak