Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 

 


 

Alicja Falińska - Referent ds. księgowości oświatowo-społecznej

Pokój nr 12

tel.: 75 7221778, 75 7221788

fax.: 75 7221750

e-mail: a.falinska@siekierczyn.pl


Pracodawcy, krórzy zawarli umowę  o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, moga otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wymagane dokumenty: 

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis/oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy.

Załączniki do wniosku (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem - potwierdza pracodawca):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopię dyyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia,
 • kopie świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis do KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega sie o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie/oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Kwoty dofinansowania:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

 • okres kształcenia 36 miesięcy - do 8081,00 zł,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy - 254,00 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia).

Podstawa prawna:

1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 232);

3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626);

4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. Nr 59, poz. 362);

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

Termin składania dokumentów:

3 miesiące od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Termin realizacji sprawy:

od 30 dni do 60 dni (zgodnie z KPA).

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat (pokój nr 10) Urzędu Gminy Siekierczyn

59-818 Siekierczyn 271
 

UWAGA
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Siekierczyn, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Siekierczyn, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieśnikiem - również izbę rzemieśniczą własciwą ze względu na siedzibę rzemieśnika, co umozliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust 11 ustawy Prawo Oświatow dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stowowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do opomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ).

 

 

 

 

Załączniki

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.pdf

Data: 2015-07-24 12:01:05 Rozmiar: 79.89k Format: .pdf Pobierz

Oswidacznie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis-1.doc

Data: 2015-07-24 12:01:05 Rozmiar: 22k Format: .doc Pobierz

Zawiadomienie_o_zawarcu_umowy_z_mlococianym_pracownikiem -.doc

Data: 2017-09-14 09:02:16 Rozmiar: 19.5k Format: .doc Pobierz

wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2018.odt

Data: 2018-08-16 13:54:08 Rozmiar: 19.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Siekierczyn
Osoba wprowadzająca informację : Alicja Falińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Falińska
Czas wytworzenia: 2015-07-24 09:54:07
Czas publikacji: 2018-08-16 13:54:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak